Minh Sơn Studio

since 2000

Tác phẩm

Tranh triển lãm "Tiếng Vọng"

Tiếng Vọng #25

Kích thước:   72 x 60 (cm)   -   Giá:   600$